K.V.K.K. Aydınlatma Metni

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Festival Çocuk Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Festival Çocuk ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır. 
 

 1. İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Festival Çocuk olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesinin temini için Festival Çocuk içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Festival Çocuk tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Festival Çocuk tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Festival Çocuk ’un bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. 
 

 1. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Festival Çocuk olarak hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesini temin için Festival Çocuk içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Festival Çocuk tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Festival Çocuk tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Festival Çocuk ’un bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Festival Çocuk tarafından ve bağlı ortaklıkları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir. 
 

 1. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Festival Çocuk tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  
 

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

  Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Festival Çocuk ’un 10040 sokak no:5 Çiğli AOSB İzmir adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Festival Çocuk tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Festival Çocuk ’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.