Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI 

Ticari Ünvanı: 

Adresi: 

Telefon: 

Satıcı E-Posta Adresi: 

ALICI 

Adı – soyadı: 

Adresi: 

Telefon: 

E-Posta:

 

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, www.festivalcocuk.com sitesi üzerinden Satıcı ‘ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak rezervasyon ve ödeme yaptığı, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. 

 

MADDE 2 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Fiyatlar Etkinlik Merkezi’nin www.festivalcocuk.com sitesi üzerindeki ilgili hizmet/mal sayfasında belirtilir.  Ödemelerde, site üzerinden yapılan rezervasyon anındaki fiyatlar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 3 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı 'dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, rezervasyon/sipariş formunda belirtmiş olan adreste ve belirtilen yetkili kişi/kişilerce verilecek, mal is yetkili kişilere teslim edilecektir.

 

MADDE 4 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin uygulanma bedeli ve etkinlik sırasında ortaya çıkabilecek diğer masraflara ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmete ait temel özellikler, Mal/Hizmet 'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve uygulanması ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur

 

MADDE 5 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet 'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, rezervasyon/sipariş formunda belirtilen niteliklere uygun bir şekilde ifa edilmesinden veya Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. 

 

MADDE 6  - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 7 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme ‘den doğabilecek ihtilaflarda Satıcının ve festivalcocuk.com ’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak ... tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI                                                                                                ALICI